Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten van de school zitting hebben. De directeur vertegenwoordigt het bestuur in de MR, als informerend lid.

Op onze school zitten er drie ouders en drie leerkrachten in de MR. Deze aantallen zijn gebaseerd op onze leerlingaantallen. Elk lid heeft zitting voor een periode van drie jaar.

In de MR worden allerlei zaken besproken die de school aangaan. Soms ter informatie, een andere keer om advies te vragen of om formeel instemming te geven.

Vanuit de MR maakt een afvaardiging deel uit van de gemeentelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de BasisFluvius. In de GMR worden zaken van bovenschools belang voor het openbaar onderwijs besproken.

De samenstelling van de MR kunt u lezen in de kalender. Als u iets wilt vragen of bespreken met de MR kunt u contact opnemen met een van de leden.

Indien er ouderleden aftreden worden er verkiezingen uitgeschreven om een vervangend lid te kiezen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.