Stel cookie voorkeur in

Naschoolse activiteiten

Verlengde schooldagen

Verlengde schooldagen (VSD) zijn projecten na schooltijd die bedoeld zijn om kinderen kansen te geven zich breed te ontwikkelen. Ze zijn een aanvulling op het reguliere lesprogramma en een leuke vrijetijdsbesteding. De VSD vindt plaats onder begeleiding van vakdocenten en vrijwilligers. Deelname is vrijwillig maar eenmaal begonnen verwachten wij dat kinderen de serie lessen afmaken.

Voorbeelden van VSD activiteiten bij ons op school zijn sport, theater, dansen  met Elle, timmeren en kunst met Krista en koken.

In de kleutergroepen draait jaarlijks een speciale VSD voor taalontwikkeling; de taalspelgroep. Hierin krijgen de kleuters spelenderwijs extra taalaanbod.

   Kansrijk opgroeien en talentontwikkeling in Presikhaaf Oost. 

Samenwerkingsinitiatief in de wijk Presikhaaf Oost met als doel een doorgaande leer - en ontwikkellijn in het onder schools en naschoolse programma, waarbij begeleiding in ontwikkeling en onderwijs afgestemd is op de behoeften van kinderen met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen! 

                                                                   It takes a village to raise a child 

Ons plan sluit zich aan bij bovenstaande zin als ook de Community gedachte van de BasisFluvius. De stad Arnhem heeft al eerder het belang van de community/wijk vastgelegd in het initiatief  'Van Wijken Weten'. Het Manifest-Jeugd heeft ook z'n punt op dit vlak gemaakt. De ontwikkelingen op de MEA (Maatschappelijke Educatieve Agenda) wijzen in dezelfde richting. Ook Passend Onderwijs met de motivatie om thuis nabij te blijven (de gedachte achter de Wet Passend Onderwijs, 'ieder kind heeft recht op een passende plaats in het onderwijs, bij voorkeur zo thuisnabij mogelijk') Dit plan sluit aan bij de hoofdthema,s voor Presikhaaf, Structureel aanbod sport en spelen en Tegengaan verloedering en grensoverschrijdend gedrag, beschreven in het document Wijkprogramma Presikhaaf 2018, Het is gedachtengoed en ontwikkelingen die elkaar versterken.  

Binnen het kader van “Kansrijk Opgroeien” zien wij, De Parkschool en de partners in de wijk, nieuwe mogelijkheden om structureel te gaan samenwerken in de wijk Presikhaaf Oost. 

Dit plan is in nauwe samenwerking met het TLO (Team Leefomgeving), Rozet , sportbedrijf Arnhem en de werkgroep dagarrangementen van De Parkschool tot stand gekomen. Dit plan moet als een groeiplan gezien worden. Vanuit de activiteiten die we nu willen opzetten beginnen we eerst met deze stakeholders: TLO, Sportbedrijf Arnhem netwerkpartners in de wijk en Rozet. 

Hoe ziet de wijk eruit? 

(Zie ook Wijkprogramma Presikhaaf Oost)

Presikhaaf is een wijk met een grote verscheidenheid en diversiteit. De buurten in Presikhaaf verschillen sterk van elkaar. Zowel qua leeftijdsopbouw, afkomst en gemiddeld besteedbaar inkomen. Dit betekend ook dat elke buurt zijn eigen parels en aandachtspunten heeft.

Wij zien het als onze opdracht om kinderen kansrijk te laten opgroeien. Dit doen we door hoge verwachtingen te hebben van onze leerlingen en door te werken aan zo hoog mogelijke leeropbrengsten. Een herkenbare en zichtbare doorgaande leer- en ontwikkellijn vinden we hierbij erg belangrijk. In de ontwikkeling loopbaan van kinderen zijn er veel overgangsmomenten, zij markeren vaak een groeistap in de ontwikkeling. Overgangsmomenten die binnen de wijk plaatsvinden: voorschools - school - naschools - sport-  - PO-VO etc.

Door gezamenlijk in dit project op te trekken, versoepelen we mogelijk de overgangsmomenten, versterken we de korte lijntjes tussen de begeleiders die met kinderen bezig zijn (of dat nu leerkrachten, vakmensen, of pedagogische medewerkers zijn). En zo kunnen we gezamenlijk de ontwikkelingskansen vergroten, de doorgaande ontwikkelingslijn betere vormgeven en kindnabij blijven (community). 

Wat ons verbindt is het “kansrijk opgroeien” van onze leerlingen en kinderen uit de wijk Presikhaaf Oost is de focus op; 

● Taal 

● Gedrag 

● “We doen het samen met ouders”. 

Door gezamenlijke inzet van partners uit de wijk willen we alle kinderen de kans geven zich breed te ontwikkelen. Wij werken samen aan de brede persoonsvorming van onze kinderen, zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan, waarin zij zijn voorbereid op de vragen die de nieuwe, veranderende samenleving aan onze kinderen stelt. Gezien, o.a. de complexiteit van gedrag in algemene zin, van gedrags didactiek in het bijzonder en de intensiteit van de professionalisering die ermee gemoeid gaat, willen we graag extra expertise in huis halen. 

We kiezen in dit plan om het cultuur- en bewegingsonderwijs in te zetten als krachtig middel voor de Taal- Sociale en Persoonsontwikkeling van kinderen. Juist voor onze leerlingen die in hun thuissituatie minimaal in aanmerking komen met cultuur en sport. Daar waar mogelijk doen we dit in nauwe samenwerking met ouders en verzorgers. Het geheel zal een positief effect hebben op onze opbrengsten.

Langdurig, Dichtbij en Intensief 

Met de partners in de wijk, willen wij samenwerken onder het motto; 

Langdurig, Dichtbij en Intensief. 

Langdurig - omdat wij in de praktijk hebben gezien dat korte, tijdelijke trajecten niet structureel bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. De verlengde schooldagen zijn daar een voorbeeld van. Deze trajecten hebben door de vluchtige en tijdelijke aard niet structureel kunnen bijdragen aan het kansrijk opgroeien in de wijk. 

Dichtbij - omdat voor deze doelgroep het stedelijk aanbod financieel en fysiek niet bereikbaar is. Het aanbod moet in de vertrouwde leefomgeving van het kind plaatsvinden. 

Intensief - zodat het aanbod structureel onderdeel uitmaakt van het wekelijkse schoolaanbod. Daardoor worden alle kinderen intensief bereikt. 

Socialisatie en persoonsvorming’ door inzet van Theater-Sport. Cultuureducatie is een breed vakgebied. De Parkschool kiest ervoor om de kunstvakken theater en sport centraal te stellen. Theater en sport zijn heel geschikte vormen om naast de cognitieve en creatieve ontwikkeling van kinderen ook de sociale en persoonsvormende aspecten te ontwikkelen, zodat deze vervolgens in hun toekomst breed ingezet kunnen worden. De Parkschool ontwikkelt in samenspraak met samenwerkingspartners (vakleerkrachten) uit de wijk, structurele leerlijnen theater en sport die passen bij de onderwijssituatie en het curriculum van de school. De kinderen krijgen wekelijks een theater- en sportles van deze vakleerkrachten en hebben daarnaast de mogelijkheid om door te stromen in een naschools programma.Dit naschoolse programma sluit inhoudelijk aan bij het schoolse programma en wordt op die manier als leertijdverlenging ingezet.  

 

Bibliotheek op school

Met de bibliotheek op school hebben we de mogelijkheid om de boeken op school af te stemmen op de thema,s die actueel zijn op school. We hopen hierdoor onder andere de leesmotivatie te verhogen.